UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü

(Üniversitemiz Senatosu'nun 28.12.2016 tarih ve 40 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilmiştir)

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA ESASLARI

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu yönerge, Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü programlarda derslerin dağılımlarının yapılması ve yürütülmesi, danışmanlıkların belirlenmesi, tez çalışmalarının süreçleri ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını, Uzmanlık Alan Dersi ve danışmanlık ücret ödemeleri ile ilgili mali hususları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” kapsamında, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen ilkeler çerçevesinde düzenler.

Tanımlar

Madde 2- (1) Bu yönergede geçen;

a) Enstitü: Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,

b) Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Enstitü Ana Bilim (EABD)’nı,

c) Enstitü Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu: EABD’nın, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu: EABD Başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'nı oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürü başkanlığında, varsa müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürü tarafından gösterilecek altı aday arasından EK tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f) İntihal Yazılım Raporu: Tez danışmanı tarafından düzenlenen ve tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesinin ardından benzerlik oranlarını gösteren raporu,

g) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusu araştırmaya, literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

ğ) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

h) Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders/tez aşamasında rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Uzmanlık Alan Dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş ve tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş tezli yüksek lisans programlarında dört saat, doktora programlarında dört saat olmak üzere öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,

ifade eder.

Ders Dağılımının Yapılması

Madde 3 - (1)  Yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceğinin belirlenmesi, ilgili Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye bildirilir.

(2) Başka bir üniversiteden ya da kurumdan görevlendirilecek öğretim elemanları için, Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Kurulunun oy çokluğuna dayalı görüşü dikkate alınır. Anılan öğretim üyesinin yürütecekleri dersleri Uşak Üniversitesi içerisinden başka bir öğretim üyesinin veremeyeceğine ya da ilgili öğretim elemanının alanında ün yapmış bir uzman olduğuna dair bir gerekçe yazısı, Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Kurulu’nun ders dağılım kararına eklenir. Uşak Üniversitesi dışından görevlendirilmesi istenen öğretim elemanı için Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümleri dikkate alınır.

(3) Bir öğretim üyesi, unvanına bakılmaksızın seminer dersi, zorunlu ders, ders ve tez danışmanlığı ve uzmanlık alan dersi hariç aynı lisansüstü programında en fazla iki derse girebilir. Haklı ve geçerli sebeplerin bulunduğu zorunlu hallerde bu sayı Ana Bilim Dalı Kurul kararı ile arttırılabilir.

(4) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında bir seçmeli derse en az bir öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılabilir. Ancak bu dersi alan öğrenci veya öğrencilerin hepsinin devamsızlık (ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi doğrultusunda), kayıt sildirme ve kayıt dondurma durumlarında bu ders EYK kararı ile kaldırılır.

Danışmanın Atanması

Madde 4 - (1) Öğrenci kesin kayıtları tamamlandıktan sonra öğrencinin yazılı talebi ve Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalında lisansüstü ders verme niteliklerine haiz bütün öğretim elemanlarının da görüşleri dikkate alınarak Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanı tarafından her öğrenci için ilk iki hafta içerisinde danışman belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

(2) Danışman değişikliği yapılması gereken durumlarda mevcut danışman ve öğrenci, gerekçelerini içeren taleplerini Enstitü formlarına uygun olarak Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanlığına sunar. Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanının uygun bulması hâlinde konu Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Kurulunda görüşülerek öğrenciye yeni bir danışman belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Enstitüye bildirilir. Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanının uygun bulmaması hâlinde ise danışman ve öğrencinin talepleri ve Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanının ayrıntılı ret gerekçesi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Enstitüye bildirilir.

(3) Uşak Üniversitesinde kadrolu ya da 2547 Sayılı Kanunun 40. Maddesi (b) fıkrasına göre görevli olmayan bir öğretim elemanına danışmanlık verilmez.

(4) Bilimsel Hazırlık Programı süresince Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin danışmanlığı Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı Başkanlarınca yürütülür.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 4 –  Bir dersin sınavlarının ne şekilde yapılacağı, nasıl değerlendirileceği, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre belirlenir. Notlar ve başarı puanları Enstitünün belirleyeceği süreler içerisinde Öğrenci İşleri otomasyon sistemine işlenir ve sınav evrakları Enstitü Öğrenci İşlerine tüm sınavların yapıldığı tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde teslim edilir. Sınav sonuçları Enstitü tarafından ilan edilir.

Seminer Dersinin Yürütülmesi

Madde 5 - (1) Seminer dersi birden çok öğretim elemanı tarafından yürütülebilir.  

(2) Seminer dersinin yürütüldüğü yarıyıl başladıktan sonra en geç bir ay içerisinde Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından öğrencilerin almış oldukları seminer konuları ve seminer sunum tarihleri Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Seminer tarih ve konuları, Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı web sayfasında duyurulmak suretiyle, öğrencilere ve akademik personele açık olarak yapılır. Öğrenci, seminerini dersin öğretim elemanı ile birlikte dinleyicilerin katılacağı ortamda sunar. Enstitü Ana Bilim veya Bilim Dalı Başkanı, Danışman ve Dersin Öğretim elemanının onayıyla seminerin Başarılı/Başarısız olduğuna karar verir.

(3) Seminer Değerlendirme Formu, seminer raporunun çıktısı ve CD’si ile birlikte (seminer raporu tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanacaktır) dersin öğretim elemanınca üç iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilir.

(4) Sunumu yetersiz olarak değerlendirilen öğrenciler için aynı süreç bütünleme sınavı haftasında tekrarlanır.

Uzmanlık Alan Dersi                       

Madde 6 – (1) Uzmanlık Alan Dersi, tez aşamasına geçmiş öğrencinin danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren başlayan ve öğrencinin öğrencilik haklarını kaybettiği tarihe kadar devam eden, yeri ve zamanı Anabilim Dalı Kurulu tarafından tespit edilip Enstitü Kurulu’nda karara bağlanan derstir. Uzmanlık Alan dersleri Güz Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz Yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam edebilir. Ara dönemlerde ve Yaz döneminde Uzmanlık alan dersi açma talepleri danışmanlar tarafından ilgili A.B.D.Başkanlıkları’na iletilir. İlgili talepler E.Y.K.da görüşülüp karara bağlanır. Yukarıda bu dersle ilgili sayılan kurallar yaz döneminde de geçerlidir. Devam –devamsızlık takibi, evrakların saklanması ve gerektiğinde ibrazı dersin öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

 (2) 2547 sayılı Kanunun 40. maddesi (b) fıkrası ile üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri dışında, başka bir üniversitede görev yapan danışmanlar, Uzmanlık Alan dersini, ücret tahakkuk ettirilmeksizin açabilirler.

(3) Uzmanlık Alan Dersinin açılmasında, öğretim üyesinin birimindeki kurulların öngördüğü lisans ve lisansüstü derslerinin ve görevlerinin aksamaması dikkate alınır.

(4) Danışman öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tümü, ilgili programda açılan Uzmanlık Alan Dersini almakla yükümlüdür ve öğrenciler devam şartını sağlamak zorundadır. Öğretim üyesi, dersi alan öğrencilerin durumunu değerlendirerek bir sonraki dönem başlamadan “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde Enstitüye bildirir. Uzmanlık Alan Dersi sınav yüküne dâhil değildir.

(5) Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi açılamaz

Tez Önerisi

Madde 7 - (1) Yürütülecek yüksek lisans ya da doktora tez çalışması bir etik kurul kararı gerektiriyorsa, tez önerisi ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

(2) Yüksek lisans döneminde tez önerisi ve savunması öğrencinin kayıt olduğu tarihten itibaren en geç 2. yarıyıl sonunda kadar yapılır. Yüksek lisans tez önerisi savunma jürisi danışmanın teklifi, Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin kurulmasını takip eden ilk iki hafta içerisinde tez önerisinin savunması yapılarak, başarılıysa Enstitü Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. Tez Önerisi savunması başarılı bulunmazsa, yukarıdaki süreç tekrar eder.  Düzeltme varsa, tez önerisi savunmasını takip eden iki hafta içerisinde, düzeltmeler yapılarak, Ana Bilim Dalı Başkanlığına bildirilir.    

Tez Çalışmasının Tamamlanması ve Savunulması

Madde 8 –

(1) Tezi tamamlanan öğrenci, ciltlenmemiş bir adet tez örneğini, tezin savunulabilmesi için Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 23 ve Madde 36’da belirtilen şartları yerine getirdiğine dair dilekçeyi ve Enstitü web sayfasında bulunan “Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Danışman Kontrol Formu”nu Enstitüye sunar. Tez, Enstitü yetkilileri tarafından şeklî olarak incelenip, “Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Enstitü Kontrol Formu” verildikten sonra savunma için diğer işlemler başlatılabilir.   

(2) Danışman; sınav tarihi, yeri, asil ve yedek jüri bilgilerini Ana Bilim Dalı ve/veya Bilim Dalı Başkanlığına sunar.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu savunulmak üzere teslim edilen tezler için önerilen jüri üyelerini ve savunma tarihini en geç on beş gün içerisinde karara bağlar. Enstitü Yönetim Kurulu, toplantı tarihi itibariyle en erken bir hafta en geç bir ay sonrasına savunma tarihi verir.

(3) Tez sınav sonucu Enstitü tarafından hazırlanan formlar kullanılarak en geç üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Öğrencilerin doktora programlarından mezuniyetlerinde, doktora tez savunma sınavına girebilmesi için SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Ctation Index), EI (Education Index), Tübitak Ulakbim gibi ulusal ya da uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde doktora tezinden hazırlanmış en az bir makalesinin yayımlanmış ya da kabulünün alınmış veyahut  da DOI (Digital Object Identifier) numarasının alınmış olması gerekir. Yayımlanmış makale, kabul yazısı ve DOI’den herhangi biri, ilgili derginin hangi indeksler tarafından tarandığını gösterir belge ile beraber Enstitüye sunulduktan sonra doktora öğrencisi tez savunma sınavına girmeye hak kazanır.

(5) Tezin, intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için İntihal Tespit Programı kullanılarak tez danışmanı tarafından raporlama işlemi yapılır. Alınan raporda benzerlik oranı, web sayfasında bulunan formda belirtilen filtrelere göre (Kabul/ onay ve bildirim sayfaları, kaynakça, 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç) yapılmalı, danışman tarafından “alıntılar hariç” ve “alıntılar dahil” olmak üzere iki ayrı rapor alınmalıdır. Benzerlik oranı “alıntılar hariç” yapıldığında en fazla %20’yi, “alıntılar dâhil” yapıldığında %30'u geçmemelidir. Benzerlik oranı hesaplanırken, öğrencinin tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar kapsam dışında bırakılabilir. Bu oranların aşılmasının gerekçeleri, formda “Açıklamalar” kısmında belirtilmelidir. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.  Bu açıdan kullanılan intihal programlarının yetersiz kaldığı alanlarda (çeviriler, taranmış dosyalar gibi) danışman manuel bir kontrol gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(6) İntihal raporu, tez savunma sınavı öncesinde tezin bir adet kopyası ile birlikte, tez savunma sınavında kabul kararı verilen tezlerin ciltlenmiş hallerinin tesliminde ve tez savunma sınavında ek süre verilen tezlerin bir sonraki tez savunma sınavı öncesi ve sonrası hazırlanarak Enstitüye teslim edilir.

Tamamlanan Tezlerin Teslimi

Madde 9 – (1) Jüri tarafından başarılı bulunan tezler, en geç bir ay içerisinde jüri onay sayfası, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi “Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu” ile birlikte Enstitünün belirleyeceği biçimde (cilt, ebat, fizikî ve/veya elektronik) ve sayıda Enstitünün belirlediği formlar ve usuller dahilinde Enstitü’ye teslim edilir.

(2) Savunularak başarılı bulunmuş tez çalışmalarının Enstitünün belirlediği usullere göre teslim işlemleri tamamlanmadan öğrencinin mezuniyetine karar verilmez. 

Yazışmaların Yapılması

Madde 10 - 

(1) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Enstitüyle yapacakları bütün işlemler Enstitü web sayfasında yer alan formlar kullanılarak Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından (aracılığıyla) yapılır.

Yeni Ders Açılması Önerisi

Madde 11 – (1) Yeni ders açılması ve ders güncelleme önerileri Enstitü Ana Bilim ve/veya Bilim Dalı kurul kararı ile Enstitüye bildirilir ve Enstitü Kurulu kararı ile Senatoya sunulur.

Mali Hükümler

Madde 12 – (1) Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin danışmanlıkları için ücret tahakkuk ettirilmez. Bu danışmanlıklar ders yükünden sayılmaz.

(2) 2547 sayılı Kanunun 40. maddesi (b) fıkrası ile üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri dışında, başka bir üniversitede görev yapan tez danışmanlarına Uzmanlık Alan Dersi ücreti tahakkuk ettirilmez.

(3) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın, Yüksek Lisans programlarında haftada 4 (dört) saat, Doktora programlarında da haftada 4 (dört) saat teorik olarak ücretlendirilir.

(4) Danışmanın uzun süreli (3 aydan daha uzun) yurt dışında görevlendirilmesi durumunda danışmana (tez aşamasında) 3 aydan sonra ders ücreti ödenemeyecek ve 6 aydan sonra ise danışmanlığı sona erecektir.

(5) Öğrencilerden katkı payı ödemesi gerekenler, katkı payını ödememişlerse tez savunmasına alınmazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 13-Bu yönergenin yayımlanmasıyla birlikte, Uşak Üniversitesi Senatosu’nun 30.05.2014 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan 2014/91 sayılı kararıyla kabul edilen, Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Madde 14- Bu yönerge 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 15 - Bu yönerge hükümlerini Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.


Oluşturma: 24 Ocak 2018