Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Dili                             : Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı                 : Prof. Dr. Haluk ÇELİK

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü : Doktor Öğretim Üyesi Özcan ÖNEY

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami)   : 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı                     : Yüksek Mühendis      

 

 

Tarihçe


2013 yılında açılmıştır. İlk kez 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır.

 

Amaç ve Hedefler

Yüksek Lisans Programının amacı; bireylere Madencilik ve ilgili disiplinlerde gelişmelere orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortamın ve akademik desteğin sunulmasıdır. Önerilen programda Cevher Hazırlama, Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi olmak üzere 3 farklı alanda araştırmalar yapılacaktır.

 

Kazanılan Derece

Bu program sonunda öğrenciler Maden Yüksek Mühendisi ünvanı almaya hak kazanacaklardır.

 

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına kabul edilebilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Kabul koşulları ile ilgili detaylı bilgi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/82791 adresinde yer almaktadır.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar gerekli olan diğer koşulları sağlamaları halinde doktora programına başvurabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalında ya da ilişkili olan diğer anabilim dalların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisini tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Maden Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

Maden Mühendisliği Anabilim Dalın mezunlarımız kamu ve özel sektörde görev yapabilecektir. Maden Yüksek Mühendisleri; TKİ, TTK, MTA, ETİ Maden, DSİ ve TPOA gibi kamu sektörleri başta olmak üzere, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, İlgili Bakanlıklar ve Üniversitelerde, özel sektörde ise; madencilik, inşaat, tünel (metro), petrol, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışabilecektir. Ayrıca, kendilerine ait özel iş alanları kurup fenni nezaretçilik, iş güvenliği uzmanı, proje planlama vb. diğer işlerde de çalışacaktır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bu program;, en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programını tamamlama süresi; iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Haluk ÇELİK

Prof. Dr. Selçuk SAMANLI

Doktor Öğretim Üyesi Özcan ÖNEY

Doktor Öğretim Üyesi Yaşar CAN