Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Dili                             : Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı                 : Doktor Öğretim Üyesi Fatma ÇETİNKAYA

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü : Doktor Öğretim Üyesi Fatma ÇETİNKAYA

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami)   : 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı                     : -  

 

 

Tarihçe

2015 Şubat ayından itibaren öğrenci kabul edilmektedir

 

Amaç ve Hedefler

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın (ISG YL) amacı İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda sürdürülen İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve mezunlarının, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Kazanılan Derece

Programın tüm gerekliliklerini karşılayan mezunlara Yüksek Lisans Derecesi verilir.

 

Kabul Koşulları

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik öğretmenler ile Üniversitelerin Fen veya Fen-edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri veya İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları bu programa kabul edilir. Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre istenen koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan kişiler ALES’ten yeterli puanı elde etmeleri ve dil yeterliliklerini belgelendirmeleri durumunda doktora programına başvurabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalında ya da ilişkili olan diğer anabilim dalların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisini tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilir. Yüksek lisans yapmış kişilere B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girme hakkı verilmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL