Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Dili                             : Türkçe

Anabilim Dalı Başkanı                 : Doç.Dr. Abdullah DİKİCİ

Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü : Doktor Öğretim Üyesi Bengi HAKGÜDER TAZE

Eğitim Süresi (Yıl) (Asgari/Azami)   : 2 / 3

Mezuniyet Ünvanı                     : Yüksek Mühendis      

 

 

Tarihçe

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim 2016 yılında başlamış olup yüksek lisans eğitim programı devam etmektedir.

 

Amaç ve Hedefler

 

Tezli yüksek lisans programının amacı Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yeni fikirler üretebilen, girişimci ve problem çözme yönü yüksek, gıda bilimi ve teknolojisi alanında teknik ve pratik bilgi donanımı zengin, yüksek lisans derecesine sahip gıda mühendisleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece

Programın tüm gerekliliklerini karşılayan mezunlara Gıda Yüksek Mühendisi derecesi verilir.

 

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına kabul edilebilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Kabul koşulları ile ilgili detaylı bilgi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/82791 adresinde yer almaktadır.

 

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan kişiler ALES’ten yeterli puanı elde etmeleri ve dil yeterliliklerini belgelendirmeleri durumunda doktora programına başvurabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalında ya da ilişkili olan diğer anabilim dalların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisini tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir.

 

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir. Doktoraya da devam edebilirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

 

Müfredat Bilgisi için tıklayınız.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Doç. Dr. Abdullah DİKİCİ

Doç. Dr. Onur GÜNEŞER

Doktor Öğretim Üyesi Buket AYDENİZ GÜNEŞER

Doktor Öğretim Üyesi Özgür TARHAN

Doktor Öğretim Üyesi Bengi HAKGÜDER TAZE