Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

25 Haziran 2018 tarih ve 30459 sayılı resmi gazetede yayımlanan Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. Maddesi ikinci fıkrası “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” uyarınca dört yarıyıl boyunca öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan aşağıdaki listede adı geçen yüksek lisans öğrencilerinin ve aynı yönetmeliğinin 44. Maddesi ikinci fıkrası “Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” uyarınca dört yarıyıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayamayan aşağıdaki listede adı geçen doktora öğrencilerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Enstitümüzden kayıtları silinmiştir.

Kaydı Silinen Yüksek Lisans Öğrencileri (Liste 1) 11.07.2018

Kaydı Silinen Doktora Öğrencileri (Liste 2) 11.07.2018

 

Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı olan aşağıdaki listedeki öğrencilerimizin; Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “8.maddesi 4.fıkrası”, “21.maddesi”, “27.maddesi 2.fıkrası”, “44.madde 2.fıkrası” ve “48.maddesi 7.fıkrası”nda belirtilen hususlar doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu’muzun 13.03.2019 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden kayıtları silinmiştir.

Kaydı Silinen Öğrenci Listesi (Liste 3) 13.03.2019


18 Temmuz 2018